Produkter för transport

Truck driving towards sunset.

Towards a sustainable transport system.

Mer om CO₂-utsläpp och VECTO

Allt du behöver veta om de nya CO₂-utsläppsbestämmelserna för tunga fordon och VECTO.

Vad innebär de nya CO₂-utsläppsbestämmelserna?

Europas första koldioxidbestämmelser (CO2) för tunga fordon har ett mycket enkelt mål: att minska koldioxidutsläppen från lastbilar och bussar rejält.

För att uppnå detta i hela EU trädde Europaparlamentets förordning 2019/1242 i kraft den 14 augusti 2019. Den är utformad för att komplettera normerna för personbilsutsläpp och hjälpa vägtransportindustrin att bekämpa klimatförändringar i linje med Parisavtalet.

Som Europaparlamentet förklarar: "Det ger en tydlig väg för minskning av koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn och bidrar till det bindande målet att minska de inhemska växthusgaserna med 40% år 2030 jämfört med 1990."

Bakåt
Image showing that large trucks account for up to 70% of the total emissions from heavy-duty vehicles.

Tunga lastbilar står för upp till 70% av utsläppen inom den tunga trafiken.

Ambitiösa mål

För att uppnå sitt mål kräver förordningen att fordonstillverkare (OEM) sätter upp övergripande CO2-utsläppsmål för sina fordon. År 2025 kommer dessa att kräva en 15% minskning av de genomsnittliga koldioxidutsläppen från tunga fordon jämfört med 2019-2020. År 2030 ska dessa utsläpp ha minskat med 30% jämfört med 2019-2020.

Ursprungligen gällde detta endast lastbilar med en total bruttovikt på 16 ton eller mer, producerade från januari 2019 och framåt. Från januari 2020 har även fordon med en total fordonsvikt på 7,5 ton eller mer också inkluderats.

Förordningen gäller för ett stort antal lastbilar - från två axlar och uppåt. 70% av de totala koldioxidutsläppen från tunga fordon kommer från fordon som dessa. I slutet av 2022 kommer förordningen att ha granskats och förmodligen utvidgats till trailers och bussar. 

Målet är enkelt. Enligt Europaparlamentet: "Ett sådant stegvis tillvägagångssätt ger en tydlig och tidig signal för industrin att påskynda marknadsintroduktionen av energieffektiv teknik med noll- och lågutsläppsfordon."

De OEM-tillverkare vars genomsnittliga utsläpp överskrider kraven kommer att straffas med böter.

Image showing that trucks, buses and coaches account for 6% of total EU carbon emissions.

Lastbilar och bussar står för 6% av koldioxidutsläppen inom EU.

Varför är de nya CO2-bestämmelserna så viktiga?

Vårt beroende av vägtransporter gör att lastbilar och bussar står 6% av koldioxidutsläpp inom EU. Inom vägtransporter står de nästan för en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen.

Och dessa utsläpp fortsätter att öka. Efterfrågan på vägtransporter - en industri känd för sitt beroende av fossila bränslen - ökar. Europaparlamentet hävdar att 25% av EU:s CO₂-utsläpp från transporter genereras av tunga fordon. EU-kommissionen fortsätter: "Utan ytterligare åtgärder förväntas andelen koldioxidutsläpp från tunga fordon öka med cirka 9% mellan 2010 och 2030."

Trots detta har det hittills inte funnits något krav på minskning av koldioxidutsläpp för tunga fordon. Det måste tveklöst vara som Europaparlamentet slog fast 2019: "För att bidra till Parisavtalets mål måste omvandlingen av hela transportsektorn mot nollutsläpp påskyndas."

FN:s Parisavtal om klimatförändringar undertecknades 2016. Syftet är att begränsa den genomsnittliga globala temperaturökningen från för-industriella nivåer till under 1,5 ° C.

Truck quickly passing by a fuel station

Transportföretag kommer kunna sänka sina driftskostnader tack vare kraven på lägre utsläpp.

Sänka utsläppen

För att hantera detta måste koldioxidutsläppen minskas radikalt. Om EU ska uppnå sitt mål att minska koldioxidutsläppen med 60% till år 2050 jämfört med 1990 års nivåer så är det viktigt att fokusera på tunga fordon.

 Utöver hänsyn till miljön så finns det andra fördelar med att sänka utsläppen för tunga fordon. Att uppmuntra tillverkare att sänka koldioxidutsläppen från sina nya fordon medan de utvecklar fordon med nollutsläpp kommer att förbättra de europeiska fordonstillverkarnas konkurrenskraft på den globala marknaden.

 

Ytterligare fördelar

 Den öppenhet som förordningen medför gör att transportföretag kan jämföra erbjudanden från olika tillverkare baserat på utsläpp och förbrukning. Detta hjälper dem att fatta bättre köpbeslut för sina flottor. Det skulle i sin tur minska bränslekostnaderna som för de flesta transportföretag står för ungefär en tredjedel av driftskostnaderna.

Vad är VECTO, och varför finns det?

Att komma med utsläppsregleringar är den enkla biten. Att hitta ett sätt att verkställa det är inte riktigt så enkelt. Och det är därför VECTO har utvecklats under många år. VECTO är ett simuleringsverktyg för fordonets som visar fordonets förbrukning och utsläpp. EU-kommissionen använder en rad parametrar för att beräkna ett tungt fordons bränsleförbrukning och även dess koldioxidutsläpp. 

Tunga fordons mångfald

Innan 2019 fanns det inget sätt att noggrant mäta utsläppen från lastbilar. De skadliga utsläppen från deras motorer togs i beaktning, men motorn på en lastbil som transporterar tegel kommer att använda mycket mer bränsle och skapa mycket mer utsläpp än samma motor som exempelvis  transporterar skumblock.

 Om du inte kan mäta utsläpp, hur upprätthåller du en förordning som syftar till att minska dem? Kärnan i problemet för lagstiftare är att till skillnad från bilar, som på en grundläggande nivå i stort sett är likadama och används på ungefär samma sätt, är alla lastbilar mycket olika.

 Som EU-kommissionen konstaterade finns det bokstavligen miljoner typer av tunga fordon. Två modeller kan ha samma motor men använda olika växellådor samt ha en annan axelkonfiguration. De kan ha olika däck från en axel till nästa. Vissa axlar kan ha enkelhjul, andra tvillingmontage. Och naturligtvis kommer de att användas för olika typer av körning.

 

Simulering

 Men eftersom VECTO är ett simuleringsverktyg kan det anpassas för specifika lastbilar. Det betyder att den kan simulera koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen för alla lastbila och därmed är det möjligt att bedömma den totala utsläppsnivån i hela branschen. Och det gör det möjligt att efterhålla de nya utsläppskraven.

 Forskarna menade att lösningen skulle vara modellsimulering per unikt fordon. Detta gör det möjligt att utvärdera hela fordonet med hänsyn till alla huvudkomponenter som motor, växellåda och däck samt hur det används.

 På kort sikt kan tillverkare utvärdera sina fordon innan de säljs och informationen kommer att publiceras för att hjälpa köpare att fatta ett mer bättre beslut.

Hur fungerar VECTO egentligen?

VECTO är kortfattat ett datorsimuleringsprogram. Proogrammet simulerar fordonets beräknade bränsleförbrukning och koldioxutsläpp när det matas med relevant data från tunga fordon, plus information om hur fordonet är konfigurerat och inom vilket användningsområde det kommer att användas inom.

Detta gör att CO2-utsläppen kan beräknas mer exakt för fler antal fordon än genom att utföra ett enkelt praktiskt test.


Image showing VECTO and its different parameters

VECTO använder flera paratmetrar för att beräkna förbrukning och utsläpp

Information som VECTO använder

  • Fordonskategori: Är det en lastbil med skåp eller en dragbil?
  • Axelkonfiguration: Hur många axlar har fordonet och hur är drivkonfigurationen? Ju fler hjul som drivs, i allmänhet desto större blir bränsleförbrukningen
  • Vikt: Vad är fordonets maximala tjänstevikt, inklusive chassi, kaross, motor, vätskor, bränsle, förare och passagerare, släp och nyttolast? Vad är dess totalvikt, dvs. utan förare, passagerare eller last?
  • Däck: Vilken dimension och rullmotstånd
  • Motoregenskaper: Vilken är motorns kapacitet vid olika last?
  • Växellåda: Vilken typ av växellåda har fordonet? Hur är utväxlingsförhållandet?
  • Extrautrustning: Vilken annan utrustning påverkar fordonets motoreffekt, till exempel luftkonditionering, styrpump, kylfläkt och luftkompressor, och hur mycket effekt tar dessa?

Hur används fordonet

 För att ge ett exakt riktmärke används ett urval av standardiserade och realistiska parametrar för rutter och typer av användning för följande:

  • Förarens beteende: Vilken typ av rutt? Långdistans (få stopp med konstant hastighet), regionaltrafik (flera stopp, variabel hastighet) eller citytrafik (flera stopp, låg hastighet). Och vad är broms-, accelerations- och hastighetsprofilegenskaperna och utväxlingen på växellådan?
  • Nyttolast: Hur mycket vikt bär fordonet och hur fördelas den?
  • Fordonskonfiguration: Om fordonet är en ledad lastbil, vad är kombinationen av lastbil och släpvagn?
Snabbförklaring av VECTO

Varför behövs det?

På kort sikt kommer VECTO-verktyget att användas av fordonstillverkarna (OEM). De kommer att använda informationen för att skapa en kundinformationsfil. Hos återförsäljare kommer detta att integreras i försäljningssystemet så att kunder direkt kan jämföra prestandan hos olika fordon. När de köper ett fordon får de en kopia av kundinformationsfilen för deras specifika fordon.

 VECTO kommer också att hjälpa fordonstillverkarna att mäta hur bra de olika teknikerna de utvecklar fungerar i den verkliga världen eftersom de kommer att kunna utföra exakta jämförelser mellan ”före” och ”efter”. Och naturligtvis kommer de att kunna arbeta nära sina leverantörer om nya produkter som däck med lågt rullmotstånd.Ladda ner infographics-materialet

Bakåt