New content item

Vinn en fartfylld upplevelse

med Mikaela Åhlin-Kottulinsky!

 

Villkor och bestämmelser för deltagande i tävlingen

1. Organisatör

Tävlingen organiseras av Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22, Box 31174, SE-41451 Göteborg
Alla frågor, kommentarer eller klagomål i samband med tävlingen ska riktas till frida.fransson@conti.de.


2. Berättigad till deltagande

2.1 Registrering för tävlingen kan ske genom engångsregistrering. För att registrera dig ska du fylla i registreringsformuläret och svara på tävlingsfrågan senast den 12/9 2019. Deltagandet är kostnadsfritt.

2.2 Alla personer som är minst 18 år och som är bosatta i Sverige har rätt att delta. För registreringen måste deltagarna ange sina officiella för- och efternamn samt sina e-postadresser. Deltagande under falskt namn eller på uppdrag av en annan person är inte tillåtet. Registrering för tävlingen flera gånger (eller under olika namn) är inte tillåtet.

2.3 Anställda hos Continental eller ett företag som är anknutet till Continental enligt avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen samt deras familjer, såväl som de som är inblandade i tävlingens utformande och skapande, är inte berättigade till deltagande.


3 Tävlingsperiod och priser

3.1 Tidsperioden för deltagande i tävlingen öppnar den 29/8 2019 vid midnatt och stänger den 12/9 2019 vid midnatt.

3.2 När tävlingen avslutats kommer Continental att utföra en prisdragning som inkluderar alla poster och välja vinnarnas namn slumpmässigt.

3.3 Följande priser kommer att tilldelas genom prisdragning bland alla deltagare:
Första pris: 2 biljetter till Continentals körevent
Returnering, byte och växling av pris till kontanter är inte tillåtet.

3.4 Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuell beskattning av priset.

3.5 Continental förbehåller sig rätten att säga upp tävlingen i förtid eller förlänga tävlingen utan föregående meddelande och utan att ange något skäl till detta. Detta gäller särskilt om det inte finns någon garanti för att tävlingen kan genomföras på rätt sätt av tekniska eller juridiska skäl. I sådant fall har deltagarna inte rätt till några fordringar mot Continental.


4 Meddelande till vinnarna

4.1 Vinnarna kommer omedelbart att underrättas via e-post efter att prisdragningen har genomförts. Som en del av tävlingen har Continental rätt att skicka vinnarnas information till deras samarbetspartners för att möjliggöra meddelande om och leverans av priset.

4.2 Om vinnaren inte kontaktar Continental eller respektive samarbetspartner inom 5 dagar efter meddelandet så kommer priset att vara förverkat utan ersättning. Om priset inte kan levereras så kommer priset att vara förverkat utan ersättning.


5 Uteslutning från deltagande i tävlingen

Continental förbehåller sig rätten att använda sitt eget gottfinnande för att utesluta deltagare från tävlingen, neka och återkräva priser om det finns rimlig misstanke om felaktig information, manipulation, kränkning av dessa användarvillkor eller andra förbjudna åtgärder.


6 Friskrivningsklausul

Deltagaren godkänner att Continental inte garanterar eller säkerställer tillgängligheten för de webbplatser som krävs för att delta i tävlingen eller deras innehåll. Continental förbehåller sig rätten att upphöra driften av dessa webbplatser (inklusive utan föregående meddelande) eller att begränsa åtkomsten till dem helt eller delvis. Continental är inte ansvarig för samarbetspartners eventuella insolvens eller de följder som följer för tävlingens prestation och arrangemang av priserna. Continental, dess avdelningar, anställda eller ställföreträdande agenter är inte ansvariga för skador orsakade av fel, förseningar eller avbrott i överföringen; fel i den tekniska utrustningen eller tjänsterna; felaktigt innehåll, förlust eller radering av data; virus; eller skada som kan uppstå av någon annan anledning under deltagande i denna tävling, såvida inte Continental ansvarar för sådan skada på grund av skadlig avsikt eller grov oaktsamhet. Denna uteslutning av ansvar gäller inte heller kroppsskador, livshotande risker eller hälsorisker.


7 SAMTYCKE

7.1 Genom registrering intygar deltagarna sitt uttryckliga samtycke till Continentals lagring av deras personuppgifter under hela tävlingsperioden [och, vid behov, överföring av dem till respektive samarbetspartner, vilken också har rätt att lagra personuppgifterna under tävlingens varaktighet], i den mån som lagring och överföring av dessa uppgifter krävs för att genomföra tävlingen. Efter tävlingens slut raderas uppgifterna i enlighet med lagstadgade föreskrifter. Om inte deltagarna uttryckligen bekräftar annat, används den information som tillhandahålls som en del av denna tävling endast för att genomföra tävlingen och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan deltagarnas uttryckliga tillstånd.

7.2 Deltagarna har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till lagringen av deras uppgifter och därmed återkalla sitt deltagande i tävlingen. Samtycke måste återkallas genom att skriva till Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22, Box 31174, SE-41451 Göteborg, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till frida.fransson@conti.de. Efter att samtycket återkallas kommer deltagarens insamlade och lagrade personuppgifter att raderas omedelbart.


8 Offentliggörande

8.1 Om de vinner ett pris, förklarar deltagarna sitt samtycke till att deras namn och bostadsort kommer att publiceras på Continentals webbplats och i den reklammedia som används av Continental [specificeras i varje enskilt fall].

8.2 Deltagarna har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till publiceringen av deras uppgifter och därmed återkalla sitt deltagande i tävlingen. Samtycke måste återkallas genom att skriva till Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22, Box 31174, SE-41451 Göteborg eller genom att skicka ett e-postmeddelande till frida.fransson@conti.de. I detta fall gäller avsnitt 4.2 i dessa Villkor och bestämmelser för deltagande.


9 Övrigt

9.1 Att väcka åtal i domstol är inte tillåtet.

9.2 Dessa Villkor och bestämmelser för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och Continental omfattas endast av lagen om avtal.

9.3 I det fall dessa Villkor och bestämmelser för deltagande är eller blir helt eller delvis ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten hos de återstående Villkoren och bestämmelserna för deltagande. Det ogiltiga villkoret eller bestämmelsen ska ersättas med en lagenligt giltig förordning som överensstämmer med det uttryckliga kommersiella syftet och syftet med det ogiltiga villkoret eller bestämmelsen. Detta gäller i händelse av att dessa Villkor och bestämmelser för deltagande innehåller en oavsiktlig försummelse i förordningarna.

9.4 Utförandeplacering och jurisdiktion utförs av Continental Däck Sverige AB i den mån ett avtal om detta är tillåtet. Om deltagaren inte har någon allmän jurisdiktion i Sverige eller flyttar utomlands efter registrering för tävlingen, kommer Continentals huvudkontor att jurisdiktionen.