Produkter för personbilar / Van / 4x4

stage_image1_lg

Företaget

Villkor och bestämmelser för deltagande i tävlingen

1. Organisatör
Tävlingen organiseras av Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr 25, 30165 Hannover, Germany.
Alla frågor, kommentarer eller klagomål i samband med tävlingen ska riktas till onlinemarketing@conti.de.


2. Berättigad till deltagande
2.1 Registrering för tävlingen kan ske genom engångsregistrering. För att registrera dig ska du fylla i registreringsformuläret och svara på tävlingsfrågan senast den 29 juni 2018. Deltagandet är kostnadsfritt.


2.2 Alla personer som är minst 18 år och som är bosatta i Förbundsrepubliken Tyskland har rätt att delta. För registreringen måste deltagarna ange sina officiella för- och efternamn samt sina e-postadresser. Deltagande under falskt namn eller på uppdrag av en annan person är inte tillåtet. Registrering för tävlingen flera gånger (eller under olika namn) är inte tillåtet.


2.3 Anställda hos Continental eller ett företag som är anknutet till Continental enligt avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen samt deras familjer, såväl som de som är inblandade i tävlingens utformande och skapande, är inte berättigade till deltagande.


3 Tävlingsperiod och priser
3.1 Tidsperioden för deltagande i tävlingen öppnar den 28 maj 2018 vid midnatt och stänger den 29 juni 2018 vid midnatt.


3.2 När tävlingen avslutats kommer Continental att utföra en prisdragning som inkluderar alla poster och välja vinnarnas namn slumpmässigt.


3.3 Följande priser kommer att tilldelas genom prisdragning bland alla deltagare:
Första pris: Amazon voucher
Andra pris: Amazon voucher
Tredje pris: Amazon voucher
Fjärde pris: Amazon voucher
Femte pris: Amazon voucher

Returnering, byte och växling av pris till kontanter är inte tillåtet.


3.4 Vinnaren är ensamt ansvarig för eventuell beskattning av priset.


3.5 Continental förbehåller sig rätten att säga upp tävlingen i förtid eller förlänga tävlingen utan föregående meddelande och utan att ange något skäl till detta. Detta gäller särskilt om det inte finns någon garanti för att tävlingen kan genomföras på rätt sätt av tekniska eller juridiska skäl. I sådant fall har deltagarna inte rätt till några fordringar mot Continental.


4 Meddelande till vinnarna
4.1 Vinnarna kommer omedelbart att underrättas via e-post efter att prisdragningen har genomförts.


4.2 Om vinnaren inte kontaktar Continental inom [_2_] veckor efter meddelandet så kommer priset att vara förverkat utan ersättning. Om priset inte kan levereras inom [_2_] månader efter att så kommer priset att vara förverkat utan ersättning.


5 Uteslutning från deltagande i tävlingen
Continental förbehåller sig rätten att använda sitt eget gottfinnande för att utesluta deltagare från tävlingen, neka och återkräva priser om det finns rimlig misstanke om felaktig information, manipulation, kränkning av dessa användarvillkor eller andra förbjudna åtgärder.


6 Friskrivningsklausul
Deltagaren godkänner att Continental inte garanterar eller säkerställer tillgängligheten för de webbplatser som krävs för att delta i tävlingen eller deras innehåll. Continental förbehåller sig rätten att upphöra driften av dessa webbplatser (inklusive utan föregående meddelande) eller att begränsa åtkomsten till dem helt eller delvis. Continental är inte ansvarig för samarbetspartners eventuella insolvens eller de följder som följer för tävlingens prestation och arrangemang av priserna. Continental, dess avdelningar, anställda eller ställföreträdande agenter är inte ansvariga för skador orsakade av fel, förseningar eller avbrott i överföringen; fel i den tekniska utrustningen eller tjänsterna; felaktigt innehåll, förlust eller radering av data; virus; eller skada som kan uppstå av någon annan anledning under deltagande i denna tävling, såvida inte Continental ansvarar för sådan skada på grund av skadlig avsikt eller grov oaktsamhet. Denna uteslutning av ansvar gäller inte heller kroppsskador, livshotande risker eller hälsorisker.


7 SAMTYCKE
7.1 Genom registrering intygar deltagarna sitt uttryckliga samtycke till Continentals lagring av deras personuppgifter under hela tävlingsperioden, i den mån som lagring och överföring av dessa uppgifter krävs för att genomföra tävlingen. Efter tävlingens slut raderas uppgifterna i enlighet med lagstadgade föreskrifter. Om inte deltagarna uttryckligen bekräftar annat, används den information som tillhandahålls som en del av denna tävling endast för att genomföra tävlingen och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan deltagarnas uttryckliga tillstånd.


7.2 Deltagarna har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till lagringen av deras uppgifter och därmed återkalla sitt deltagande i tävlingen. Samtycke måste återkallas genom att skriva till Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr 25, 30165 Hannover, Germany, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till onlinemarketing@conti.de. Efter att samtycket återkallas kommer deltagarens insamlade och lagrade personuppgifter att raderas omedelbart.


8 Övrigt
8.1 Att väcka åtal i domstol är inte tillåtet.


8.2 Dessa Villkor och bestämmelser för deltagande och hela rättsförhållandet mellan deltagarna och Continental omfattas endast av lagen om Sverige.


8.3 I det fall dessa Villkor och bestämmelser för deltagande är eller blir helt eller delvis ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten hos de återstående Villkoren och bestämmelserna för deltagande. Det ogiltiga villkoret eller bestämmelsen ska ersättas med en lagenligt giltig förordning som överensstämmer med det uttryckliga kommersiella syftet och syftet med det ogiltiga villkoret eller bestämmelsen. Detta gäller i händelse av att dessa Villkor och bestämmelser för deltagande innehåller en oavsiktlig försummelse i förordningarna.


8.4 Utförandeplacering och jurisdiktion är Hanover, Germany, i den mån ett avtal om detta är tillåtet. Om deltagaren inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland eller flyttar utomlands efter registrering för tävlingen, kommer Continentals huvudkontor att jurisdiktionen.  

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Klicka här om du vill läsa mer eller ändra dina inställningar för cookies.